Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζεται το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τις αλλαγές του Υπουργείου Παιδείας καθώς και κάποιες διευκρινήσεις που δόθηκαν σχετικά με την λειτουργία των Νηπιαγωγείων από τη νέα σχολική χρονιά.

    Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ξεκινά για όλα τα τμήματα στις 8:30 και εκτείνεται έως τις 13:00 (είκοσι πέντε -25- διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως), ενώ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα εκτείνεται έως τις 16:00.
●    Δύναται να λειτουργήσει πρόωρη υποδοχή, αν υπάρχουν αιτήσεις γονέων, από 7:45- 8:30 μόνο για τους μαθητές που επιλέγουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13:00 -16:00) Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια και προνήπια.
●    Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Δ/ντή-Δ/ντρια, Προϊσταμένο/μένη του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον/τη Σχολικό/η Σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον/στην αρμόδιο/α Σχολικό/η Σύμβουλο για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων α) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Σχολείου και β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το Ωρολόγιο Πρόγραμμα   μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον/τη Σχολικό/ή Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής.
●    Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση, δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
●    Οι νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο καθώς και την πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών. Οι δραστηριότητες που αφορούν τις μαθησιακές περιοχές του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν να λάβουν τη μορφή Σχεδίου Εργασίας (project), θεματικής προσέγγισης ή διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων. Το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών.
●    Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο/η Σχολικός/ή Σύμβουλος. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κοινοποιείται: α) στον/στην οικείο/α Σχολικό/ή Σύμβουλο, β) στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ολοήμερου Προγράμματος και δ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
●    Σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:
1.    Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία  ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 5 φοιτώντες μαθητές (νήπια/ προνήπια).
2.    Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία  ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 10 φοιτώντες μαθητές (νήπια- προνήπια).
3.    Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές (νήπια/ προνήπια).
Όταν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με Απόφαση του/της Περιφερειακού/κής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του/της οικείου/ας Σχολικού/κής Συμβούλου και του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.
•    Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Δ/ντή-Δ/ντριας, Προϊσταμένου/μένης της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών/τριών, η οποία κοινοποιείται και στον/στην οικείο/α Σχολικό/ή Σύμβουλο.
•    Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου αναλόγως των τοπικών ή άλλων συνθηκών χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους.
●    Με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δύναται να ρυθμίζονται θέματα εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής φύσης, λειτουργίας, κτλ. των Νηπιαγωγείων που αφορούν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα ηλιοπροστασίας με τίτλο: Ήλιος, φίλος μου καλός, με προστασία, της υγείας βοηθός…

Το παρακάτω πρόγραμμα  εκπονήθηκε από τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας  κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του  τρέχοντος σχολικού έτους.
Οι στόχοι που τέθηκαν εξρχής ήταν οι εξής:

1.     Να κατανοήσουν τα νήπια πως η ηλιακή ακτινοβολία είναι ευεργετική για τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά, η υπερβολική όμως έκθεση στον ήλιο έχει αρνητική επίδραση στην υγεία τους.
2.     Να  συζητήσουν και να ενημερωθούν για τα μέσα προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία (εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο)
3.     Να  ασχοληθούν με πίνακες ζωγραφικής που απεικονίζουν την έκθεση των ανθρώπων στον ήλιο.
4.     Να παίξουν διάφορα παιχνίδια πχ σταυρόλεξα με το λογισμικό  Hot Potatoes , να διαβάσουν παιδική λογοτεχνία σχετική με την ηλιακή ακτινοβολία.
5.     Να γνωρίσουν  το ταξίδι του ήλιου πάνω στην επιφάνεια της γης, με το λογισμικό, Google Earth.
    6. Να επισκεφθούν φαρμακείο και να γνωρίσουν τα διάφορα αντιηλιακά προιόντα .

     Έχοντας λοιπόν  στο μυαλό τους παραπάνω στόχους, ασχοληθήκαμε με πολλές 
      σχετικές δραστηριότητες. 
     Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από αυτές:


     1.     Δημιουργία ομαδικής εργασίας με θέμα:<  Γιατί χρειαζόμαστε τον ήλιο >         
           (άνθρωποι, ζώα και φυτά )

2.     Αναζήτηση στο διαδίκτυο καθώς και σε παιδική λογοτεχνία πληροφοριών για τις βλαβερές επιπτώσεις του ήλιου και το πώς προστατευόμαστε από αυτόν.

3.     Δημιουργία αφίσας  με θέμα:< Τι μας προστατεύει στον δυνατό ήλιο >.


4.     Παρατήρηση, συζήτηση και αναπαράσταση πινάκων ζωγραφικής που απεικονίζουν τον ήλιο είτε στην ανατολή είτε στην δύση του.
Ιδιαίτερα ασχοληθήκαμε με τον πίνακα  : < Ο ανατέλλων ήλιος > του Μονέ.  Συζήτηση των ιδιαιτεροτήτων του πίνακα και προσπάθεια αναπαραγωγής του από τα νήπια.

5.     Δημιουργία σταυρολέξου (σχετικού με την ηλιοπροστασία) με το λογισμικό Hot Potatoes και προσπάθεια επίλυσης του από τα νήπια.
6.     Γνωριμία με το ταξίδι του ήλιου στην επιφάνεια της γης με το λογισμικό Google Earth (εναλλαγή μέρας και νύχτας).
Τα νήπια έβρισκαν τη θέση του ήλιου , μια συγκεκριμένη στιγμή της ημέρας.

7.      Πείραμα με φακό και υδρόγειο σφαίρα όπου ο φακός αναπαριστά τον ήλιο.  Τα νήπια διαπίστωναν  ποιες περιοχές της γης είχαν μέρα και ποιες νύχτα.

8.     Επίσκεψη σε φαρμακείο για να γνωρίσουν τα αντηλιακά προιόντα . Ο φαρμακοποιός τους εξήγησε τι είναι το αντιηλιακό, πότε πρέπει να φοριέται και τι είναι το SPF.
     Παρακάτω παρατίθενται  ορισμένες φωτογραφίες των δράσεων μας...

Δημιουργία αφίσας από τα νήπια για τη χρησιμότητα του ήλιου.
     
Η εναλλαγή της μέρας και της νύχτας με υδρόγειο σφαίρα, ήλιο και φεγγάρι (Αναπαράσταση).

Παρατήρηση της μέρας και της νύχτας με το λογισμικό Google Earth. O πίνακας  < Ο ανατέλλων ήλιος > του Κ. Μονέ που επεξεργαστήκαμε.


Οι δημιουργίες των μικρών ζωγράφων μας !!!


Δημιουργία αφίσας για την Ηλιοπροστασία.


                           Παρατηρώντας τα αντιηλιακά στην επίσκεψη μας στο φαρμακείο.


Η καλοκαιρινή μας γιορτή αφορά  το ταξίδι του ήλιου στη γη. 
Εδώ οι προσκλήσεις μας.

Αποτελέσματα αξιολόγησης (οφέλη, δυσκολίες, κ.λπ):


Το σημαντικότερο όφελος που προέκυψε από τη διεξαγωγή του προγράμματος ήταν η κατανόηση από τα νήπια, της συμβολής του ήλιου στην προαγωγή της  υγείας του ανθρώπου.
Εξίσου σημαντική υπήρξε όμως και η διαπίστωση πως η υπερβολική έκθεση στο ήλιο, μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην υγεία μας.
Τέλος , πάνω από όλα, τα νήπια αντιλήφθηκαν πως ο άνθρωπος διαθέτει ένα σωρό όπλα στη φαρέτρα του για να προστατευτεί από τις βλαβερές επιπτώσεις του ήλιου.

Εποπτικό Υλικό που χρησιμοποιήθηκε:

Βιβλιογραφία

    Ήλιος, αστέρια και πλανήτες εκδ. Παγουλάτου
          Ήλιος, ήλιος και βροχή εκδ. κέδρος
          Δε φοβάμαι το σκοτάδι εκδ. Μοντέρνοι καιροί
          Το παιδί του ήλιου εκδ. Ελληνικά Γράμματα
         Ο Φαέθοντας και το άρμα του ήλιου
        Ο κόκκινος γίγαντας εκδ. Κέδρος
        Ο καλός βασιλιάς ήλιος εκδ. Vichy
          Η αόρατη ομπρέλα εκδ. Διάπλαση
           Οι Δερματούληδες στο ταψί του ήλιου εκδ. Άμμος
           Το σύμπαν εκδ. Κίρκη
         Ο φίλος μου ο ήλιος εκδ. Ελληνικά Γράμματα
          Παίζοντας με τον ήλιο εκδ. Μύρτος
           Ο δράκος που έφαγε τον ήλιο εκδ. Πατάκη
           Ο ήλιος είναι για όλους εκδ. Πατάκη
          Η οικογένεια του ήλιου εκδ. Πατάκη

Δικτυογραφία
Η φωτοσύνθεση των φυτών:
https://www.youtube.com/watch?v=vUhHLP0Rnyc
Το ηλιακό μας σύστημα – Ο ήλιος  (Video  youtube )
Γιατί πρέπει να φοράμε αντιηλιακό  ( Video  youtube)
HΛΙΟΣ  ΦΑΕΘΩΝ (Ελληνική Μυθολογία)  Video youtube)
Πώς να κάνετε τον ήλιο φίλο σας  ( Video youtube )
O ήλιος και ο βόρειος Άνεμος  ( Video youtube)
Hλιακά εγκαύματα και κανόνες ηλιοπροστασίας 
 Ιστοσελίδα: babyzone.gr
Οι περιπέτειες το Ηλία και της Ηλιάνας στην ακροθαλασσιά
(ψηφιακό παραμύθι)     

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Oι Πασχαλινές κατασκευές του Νηπιαγωγείου μας !!!

Έρχεται σιγά σιγά το Πάσχα και φτιάξαμε κι εμείς τις καρτούλες και τα καλαθάκια μας...
                                                           
  
                                             
                                                 
Οι φετινές καρτούλες μας απεικονίζουν γλυκά μωρά κοτοπουλάκια όπως ήθελαν τα παιδιά....

Ψάξαμε λοιπόν στο ίντερνετ βρήκαμε σχέδια με κοτοπουλάκια και τα σχεδιάσαμε σε  κίτρινο χαρτονάκι, τα κολλήσαμε σε λαχανί χαρτί και να το αποτέλεσμα..


Φυσικά τα νήπια γράψανε μέσα και τις ευχές τους...


Το πατρόν για το κοτοπουλάκι εδώ...Τώρα τα καλαθάκια μας τα φτιάξαμε από το κάτω μέρος μπουκαλιών νερού τα οποία τα κόψαμε και τα βάψαμε κίτρινα με τέμπερες.
Τα γεμίσαμε χορταράκι πράσινο και μπροστά σχεδιάσαμε και κόψαμε καφέ λαγουδάκια..
Και νατα....
 ΚΑΛΟ   ΠΑΣΧΑ  ΣΕ  ΟΛΟΥΣ !!!!!!!