Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Διευκρινήσεις για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων τη νέα σχολική χρονιά

Διευκρινίσεις για τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
(Από την ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων Π.Α. στο ΥΠ.Π.Ε.Θ./29/08/2016)

,Αυτες ειναι οι διευκρινησεις που εδωσε η Σύμβουλος του Υπουργου. Μπατσουτα Μαρια .

1. Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου
 Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει:
α) ένα πλήρες βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές (νήπια και προνήπια) και αφορά σε όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8.30 μέχρι τις 13.00.
β) ένα προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση των οικογενειών και διαρκεί από τις 13.00 μέχρι τις 16:00.
Στα πλαίσια του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος υπάρχει πρόβλεψη πρόωρης υποδοχής από 7:45 μέχρι 8:30.
2. Το πλήρες βασικό υποχρεωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως για τους μαθητές του νηπιαγωγείου και διαμορφώνεται βάσει του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος. 
3. Το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως για τους μαθητές του νηπιαγωγείου που το επιλέγουν, συμπεριλαμβανομένης και της πρόωρης υποδοχής. 
4. Η υποδοχή των μαθητών είναι διάρκειας 10 λεπτών, γίνεται 7:45 – 7:55 για την πρόωρη υποδοχή και 8:20-8:30 για το υποχρεωτικό πρόγραμμα. 
5. Η προετοιμασία για αποχώρηση των μαθητών είναι διάρκειας 10 λεπτών, 12:50 – 13:00 για το υποχρεωτικό πρόγραμμα και 15:50 – 16:00 για το ολοήμερο.
6. Το εργασιακό ωράριο των νηπιαγωγών είναι τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως.
 Με το νέο ωρολόγιο τα εργασιακά ωράρια διαμορφώνονται ως εξής: 7:45 - 13:45 ή 8:20-14:20 ή 10:00- 16:00.
7. Η εφημερία είναι ευθύνη όλων των εκπαιδευτικών. Την εφημερία του 2ου διαλείμματος την υλοποιούν και οι 3 νηπιαγωγοί (σε 2/θέσιο με δύο (2) τμήματα και τρείς (3) νηπιαγωγούς) ή την υλοποιούν δύο (2) νηπιαγωγοί (σε 1/θεσιο με δύο (2) νηπιαγωγούς) .
8. Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών είναι:
α) 25 ώρες για όσες υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους.
β) 24 ώρες σε 4/θέσια και άνω, μειούμενο με τα χρόνια υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου:

α) Όταν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου του /της νηπιαγωγού είναι στις 7:45 (πρόωρη υποδοχή), η λήξη είναι στις 11:50, αλλά συμμετέχει στην εφημερία του 2ου διαλείμματος έως 12:10.
β) Όταν η έναρξη είναι στις 8:30, η λήξη είναι στις 13:00.
γ) Το διδακτικό ωράριο της νηπιαγωγού του ολοήμερου προγράμματος αρχίζει στις 12:10 (συμμετέχει όμως στην εφημερία από 11:50- 12:10) και λήγει στις 16:00.
δ) Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου δύναται να συμπληρώνει την 5η διδακτική της ώρα με διοικητική εργασία, ανεξάρτητα αν θα είναι στο υποχρεωτικό ή στο προαιρετικό πρόγραμμα.
Για παράδειγμα, σε ένα 1/θέσιο νηπιαγωγείο που λειτουργεί και ολοήμερο πρόγραμμα θα εργάζονται 2 νηπιαγωγοί και θα έχει 5 διδακτικές ώρες η κάθε μία.
Με Πρόωρη υποδοχή (7:45- 8:30) μία εκπαιδευτικός θα ξεκινά το διδακτικό της ωράριο 7:45 και θα λήγει 11:50 (12:10 με την εφημερία) και η άλλη θα ξεκινά 12:10 (11:50 με την εφημερία) και θα λήγει στις 16:00.
Χωρίς Πρόωρη υποδοχή μία εκπαιδευτικός θα ξεκινά το διδακτικό της ωράριο 8:30 και θα λήγει 13:00 και του ολοήμερου προγράμματος η νηπιαγωγός θα ξεκινά το διδακτικό της ωράριο 12:10 (11:50 με την εφημερία), και θα λήγει στις 16:00. Σε αυτή την περίπτωση η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, ανεξάρτητα αν θα είναι στο υποχρεωτικό ή στο προαιρετικό πρόγραμμα, θα κάνει τέσσερις (4) διδακτικές ώρες στην τάξη και θα συμπληρώνει την 5η διδακτική ώρα της σε διοικητικό έργο.
9. Ο χρόνος του διαλείμματος και της εφημερίας δεν υπολογίζεται ως διδακτικός, παρόλο που θα έπρεπε να συνυπολογίζεται λόγω της ηλικιακής ιδιαιτερότητας των παιδιών του νηπιαγωγείου. Αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις παρούσες συνθήκες διότι α) η Υ. Α. που καθόρισε το ωράριο βασίστηκε στο νόμο 4115/2013 (Α΄24), άρθρο 39 παρ. 5 περίπτωση β΄, που προέβλεπε ρητά ότι «το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ρυθμίζεται κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων» και β) δεν προβλέπεται από τον 1566/85 υπερωριακή αποζημίωση των νηπιαγωγών.
10. Η κατανομή των μαθητών στα τμήματα του υποχρεωτικού προγράμματος γίνεται με κριτήρια όπως: η ηλικία (νήπια –προνήπια), το φύλο, οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι παιδαγωγικές προτεραιότητες της ηλικίας των παιδιών του νηπιαγωγείου, ώστε να υπάρξει μια ισόρροπη κατανομή των μαθητών. Κατά ανάλογο τρόπο γίνεται και στις περιπτώσεις που λειτουργούν περισσότερα του ενός τμήματα του ολοήμερου προγράμματος.
11. Η ανάθεση των τμημάτων στους εκπαιδευτικούς γίνεται το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου.
Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας αναλαμβάνουν εκ περιτροπής για μία σχολική χρονιά το ολοήμερο πρόγραμμα, χωρίς να εξαιρούνται οι προϊστάμενοι/νες των νηπιαγωγείων και οι αναπληρωτές.
Επίσης, η ανάληψη του ολοήμερου προγράμματος για δεύτερη ή τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, παρόντων όλων των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωτών, αποσπασμένων κλπ.
Επισημαίνεται ότι, έως τώρα, οι εκπαιδευτικοί στα νηπιαγωγεία στα οποία λειτουργούσαν κλασικά και ολοήμερα τμήματα εναλλάσσονταν ετησίως. Ωστόσο, κάθε εβδομάδα γινόταν εναλλαγή των δύο νηπιαγωγών του ολοήμερου τμήματος.
Όμως, η στρέβλωση αυτή διορθώνεται με την εφαρμογή του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, διότι η εναλλαγή, ανά εβδομάδα, που υπήρχε ήταν σε βάρος του προγράμματος. Μάλιστα, η υλοποίηση του προγράμματος σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούσε απόλυτο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών, πράγμα που σπάνια συνέβαινε. Αν συνεχίζονταν το καθεστώς αυτό και με τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, η εναλλαγή ανά εβδομάδα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, θα έπρεπε να γίνεται κυκλικά μεταξύ τριών (3) νηπιαγωγών, γεγονός που θα επέφερε παιδαγωγική σύγχυση και θα επηρέαζε αρνητικά το πρόγραμμα, καθώς και τους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς


                                             Πηγή: Συντονιστικό Νηπιαγωγών

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζεται το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τις αλλαγές του Υπουργείου Παιδείας καθώς και κάποιες διευκρινήσεις που δόθηκαν σχετικά με την λειτουργία των Νηπιαγωγείων από τη νέα σχολική χρονιά.

    Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ξεκινά για όλα τα τμήματα στις 8:30 και εκτείνεται έως τις 13:00 (είκοσι πέντε -25- διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως), ενώ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα εκτείνεται έως τις 16:00.
●    Δύναται να λειτουργήσει πρόωρη υποδοχή, αν υπάρχουν αιτήσεις γονέων, από 7:45- 8:30 μόνο για τους μαθητές που επιλέγουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13:00 -16:00) Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια και προνήπια.
●    Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Δ/ντή-Δ/ντρια, Προϊσταμένο/μένη του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον/τη Σχολικό/η Σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον/στην αρμόδιο/α Σχολικό/η Σύμβουλο για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων α) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Σχολείου και β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το Ωρολόγιο Πρόγραμμα   μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους/τις νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον/τη Σχολικό/ή Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής.
●    Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση, δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
●    Οι νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο καθώς και την πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών. Οι δραστηριότητες που αφορούν τις μαθησιακές περιοχές του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν να λάβουν τη μορφή Σχεδίου Εργασίας (project), θεματικής προσέγγισης ή διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων. Το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών.
●    Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο/η Σχολικός/ή Σύμβουλος. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο/η εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κοινοποιείται: α) στον/στην οικείο/α Σχολικό/ή Σύμβουλο, β) στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ολοήμερου Προγράμματος και δ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
●    Σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:
1.    Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία  ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 5 φοιτώντες μαθητές (νήπια/ προνήπια).
2.    Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία  ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 10 φοιτώντες μαθητές (νήπια- προνήπια).
3.    Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές (νήπια/ προνήπια).
Όταν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με Απόφαση του/της Περιφερειακού/κής Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του/της οικείου/ας Σχολικού/κής Συμβούλου και του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης.
•    Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Δ/ντή-Δ/ντριας, Προϊσταμένου/μένης της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών/τριών, η οποία κοινοποιείται και στον/στην οικείο/α Σχολικό/ή Σύμβουλο.
•    Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου αναλόγως των τοπικών ή άλλων συνθηκών χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους.
●    Με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δύναται να ρυθμίζονται θέματα εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής φύσης, λειτουργίας, κτλ. των Νηπιαγωγείων που αφορούν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.